No228木子nana写真套图56P木子nana秀人网

No228木子nana写真套图56P木子nana秀人网

[2]刺二分,留五呼,灸三壮。止痛消肿,活血通经,避风驱寒。

注:[1]少海穴,主治腋下瘰□,漏臂与风吹肘臂疼痛也,及癫□羊鸣等证。[2]外障者,从外而遮也。

[5]并于脊里,即侠脊也。按、方剂:[1]万灵膏:见囟骨伤     [2]正骨紫金丹:见颠顶骨伤[1]锁子骨,经名拄骨,横卧于两肩前缺盆之外,其两端外接肩解。

[12]从天井上行一寸,伸肘举臂取之,清冷渊穴也。初起湿痰所中者,火香流气饮导之;产后瘀血所中者,通经导滞汤通活之;跌扑伤损瘀血所中者,宜散瘀葛根汤逐之;风湿所中者,万灵丹、五积散加附子温散之;汗后余邪发肿者,人参败毒散散之;房欲后外寒侵袭者,初宜服五积散加附子,次服附子八物汤温之;又有室女、孀妇,郁怒伤肝,思虑伤脾而成者,宜服归脾汤加香附青皮散之。

【注】[1]伏兔者,髀骨前膝之上,起肉似俯兔,故曰伏兔。色赤者,诸书谓之赤游丹;色白者,为水丹,小儿多生之。

[19]从承灵后行一寸五分,脑空穴也。其骨左右二大孔,  上两分出向后之骨,首如张扇,下寸许弣着于尻骨之上,  形如马蹄之处,名曰髁骨;下两分出向前之骨,末如楗柱,  在于臀内,名曰楗骨;与尻骨成鼎足之势,为坐之主骨也,  妇人俗名交骨;其骨面名曰髋,侠髋之臼名曰机,又名髀枢,  外接股之脾骨也,即环跳穴处,此一骨五名也。

Leave a Reply